Noves mesures de conciliació laboral: Tots els detalls!

El Consell de Ministres ha aprovat noves mesures de conciliació laboral que s’incloïen en l’anomenada “llei de famílies” que ha quedat paralitzada en tràmit parlamentari per l'avançament de les eleccions generals.

On estan regulades?

Les noves mesures de conciliació estan recollides al Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny.

Entrada en vigor

Aquestes mesures són aplicables a partir del passat 30 de juny de 2023.

Nou motiu de discriminació

S’incorpora com a motiu de discriminació el tracte desfavorable en l’accés a l’ocupació o en el desenvolupament de la feina a dones o homes que facin ús dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral.

Ampliació del permís de cura

 • Per cura de familiar: permís remunerat de 5 dies l'any per cuidar un familiar de fins a segon grau o convivent per "accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs".

Nous permisos de conciliació

La normativa estableix noves mesures per avaforir la conciliació i les cures com són els nous permisos:

Permís remunerat:

 • Per causa de força major: dret remunerat a absentar-se fins a 4 dies a l'any, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata. Aquest permís es pot distribuir per hores.

Permís no remunerat:

 • Permís no remunerat de 8 setmanes per a progenitores que hagin de cuidar criatures fins als 8 anys. Aquest permís es podrà gaudir de manera continuada o no i a temps complet o parcial.

S’haurà d’especificar la data d’inici i de finalització del permís o, si escau, els períodes de gaudi i comunicar-ho a l’empresa amb una antelació de 10 dies, excepte en el cas de força major o que el conveni col·lectiu aplicable estableixi una antelació diferent.

Ampliació del dret d’adaptació de jornada

El dret a l’adaptació de la jornada de les persones amb càrregues familiars de cures:

 • Per cura de criatures menors de 12 anys.
 • Per cura de persones majors de 12 anys, cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat al 2n grau així com altres que persones dependents quan, en aquest últim cas, convisquin en el mateix domicili, i que per raons d'edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixos.

Ampliació del permís per accident, malaltia greu de familiars

El permís s'amplia fins a 5 dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o familiars fins al 2n grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet.

També, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d'aquesta.

El permís parental com a causa de suspensió del contracte laboral

S’inclou com a nova causa de suspensió del contracte laboral a l’article 45 de l’Estatut de Treballadores.

Ampliació del supòsit de suspensió amb reserva de lloc

La normativa amplia en 2 setmanes la suspensió del contracte amb reserva de lloc de feina (prestació de naixement i cura de menor) pel supòsit de discapacitat d’una criatura en el naixement, adopció, guarda o acolliment i només hi hagi una progenitora.

Nous motius de nul·litat

La nul·litat de l'extinció i de l’acomiadament es produeix quan aquesta decisió ha estat motivada en una causa de discriminació. S’inclouen com a causa de discriminació:

 • El gaudi del permís parental.
 • Les adaptacions de jornada previstes a l’article 34.8 de l’ET.
 • Els nous permisos de l’article 37.3 de l’ET.

L’equiparació de drets a les parelles de fet

 • Excedències: S’ha aprovat l’equiparació d’excedències a les parelles de fet i per la familiar consanguínia de la parella de fet.

Així doncs, el text queda redactat de la següent manera: “Tindran dret a un període d'excedència, de durada no superior a 2 anys, tret que s'estableixi una durada major per negociació col·lectiva, els treballadors per a atendre a cura del cònjuge o parella de fet, o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat i per afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i no exerceixi activitat retribuïda”.

 • Permís de formalització del vincle: També, s’ha aprovat el permís retribuït per a les parelles de fet que gaudiran del permís de 15 dies per formalització de la parella en les mateixes condicions que les unides en matrimoni.

Des de l’Avalot hem sigut sempre molt crítiques amb el permís laboral per matrimoni i ho estenem a la unió en parella de fet, ja que entenem que és anacrònic i que discrimina les persones solteres o les que s’uneixen fora d’un vincle reconegut legalment. L’àmbit laboral no pot premiar amb 15 dies retribuïts una decisió personal.

Entenem que el permís laboral condicionat a una situació personal voluntària (el fet de casar-se o unir-se en parella de fet) avui en dia ja no té sentit. 

Cadascú és lliure d'establir les relacions personals que desitgi (dins de legalitat) però el fet de casar-se o no, no té cap rellevància en l'àmbit laboral ni determina la nostra vàlua professional. Si el matrimoni o la unió en parella de fet no té incidència en la vida professional, per què existeix un permís laboral retribuït per matrimoni o parella de fet?

Altres articles que t’interessen:

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram