Reforma laboral 2021: t'expliquem com t'afecta!

Després de molts mesos de negociació, el Govern espanyol, els sindicats i les patronals han arribat a un acord per a establir una nova reforma laboral. A continuació us expliquem els aspectes més destacats de la nova legislació laboral, que entra en vigor el divendres 31 de desembre de 2021, a excepció de certs preceptes.

Negociació col·lectiva i convenis col·lectius en la nova reforma laboral

 • Recuperació de la ultraactivitat plena. Això significa que els convenis col·lectius es prorrogaran més enllà de la data en què se n'hagi pactat el venciment, fins que siguin substituïts per uns nous. (Art. 86 ET).
 • Prevalença del conveni de sector sobre el conveni d’empresa pel que fa a la quantia del salari base i als complements salarials. Això significa que cap empresa podrà fixar en un conveni propi salaris per sota dels que marqui el del sector d'activitat. (Art. 84.2 ET)
 • Aplicació del conveni de sector de l’activitat executada en les contractes i subcontractes. Si l'empresa contractista compta amb un conveni propi, el podrà aplicar, però sempre respectant la prevalença del conveni del sector pel que fa als salaris. (Art. 42 ET)

Limitació de la temporalitat

Modificació de l’article 15 de l’Estatut de les Treballadores.

 • La generalització del contracte indefinit. Només es podrà subscriure un contracte de durada determinada en dues modalitats concretes: per circumstàncies de la producció o per substitució.
 • La reducció de l'encadenament de contractes temporals: Tindran la condició de fixes les treballadores que:
  • En un període de 24 mesos hagin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos amb dos o més contractes per circumstàncies de la producció, seran considerades indefinides. 
  • Si s’incompleix la regulació de l’article 15 de l’ET o falta alta a la Seguretat Social.

Contracte per circumstàncies de la producció

 • Es podrà celebrar quan es produeixi un increment de la producció ocasional o imprevisible o es produeixi una variació de l’activitat normal que provoqui un desajust temporal entre el treball estable i el requerit (també les variacions que es generen de les vacances anuals).
  • Durada: No podrà ser superior a 6 mesos (ampliable per conveni sectorial a 1 any).
 • Aquest contracte també podrà emprar-se en situacions previsibles com ara la campanya de Nadal o les campanyes agrícoles.
  • Durada: En aquests casos, tindrà limitació temporal de 90 dies a l’any no consecutius. La previsió anual ha de ser coneguda per les representants de les treballadores en l’últim trimestre de l’any anterior.

No es podrà utilitzar aquesta tipologia en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat habitual o ordinària de l'empresa, sens perjudici de la seva celebració quan concorrin les circumstàncies de la producció en els termes anteriors.

Contracte de substitució

 • Per a la substitució de personal amb dret a reserva de plaça.
 • Per completar la jornada reduïda d’una altra treballadora quan la reducció sigui per causes legals o les regulades al conveni col·lectiu.
 • Per a la cobertura temporal d’un lloc de feina mentre duri el procés de selecció (aquest no podrà excedir dels 3 mesos o el temps fixat per conveni col·lectiu).

Reformulació del contracte formatiu

Modificació de  l’article 11 de l’Estatut de les Treballadores que suposa el reforçament de la definició i la causalitat del contracte formatiu. 

Unificació del contracte formatiu: una única modalitat (el contracte formatiu) amb dues tipologies de contracte diferent dins d’aquesta modalitat:

Contracte formatiu en alternança:

 • Limitació: Només es pot subscriure un contracte de formació en alternança per cada cicle formatiu o titulació universitària.
 • Retribució establerta al conveni col·lectiu d’aplicació.
 • Obligació de tutorització. Es designarà una persona tutora del centre formatiu i una altra de l’empresa.
 • El contracte de formació dual queda limitat a l’edat de 30 anys. Tindrà un mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys. 

Contracte per a l’adquisició de la pràctica professional:

 • Estudis habilitants: Títol universitari o títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional. 
 • Se subscriurà dins dels 3 anys següents a la finalització dels estudis.
 • Durada: no inferior a 6 mesos ni superior a 1 any.
 • Retribució: Serà la fixada pel conveni col·lectiu. No podrà ser inferior a la retribució del contracte formatiu en alternança ni a l'SMI.

Els contractes formatius en frau de llei o incompliment de l’empresa de les obligacions de formació, s’entendran com a contractes indefinits de caràcter ordinari.

Foment del contracte fix discontinu

Modificació de l’article 16 de l’Estatut de les Treballadores.

Contracte per a la realització de feines estacionals o d'activitats de temporada. Podran acollir-se a aquesta modalitat les feines amb contracte administratiu o mercantils. Aquesta regulació dóna més seguretat a la crida de les treballadores fixes discontínues.

Antiguitat: Es reconeixerà l'antiguitat de tot el període de la relació laboral, no únicament del temps treballat de manera activa.

Formalització: s’ha de formalitzar per escrit i ha d’incloure: els elements essencials de l’activitat, la jornada, la durada de l’activitat, la distribució horària. La crida també s’ha de formalitzar per escrit.

Representació sindical: L’empresa ha d’informar a la representació legal de les treballadores amb antelació de l’inici de cada exercici, el calendari amb la previsió de crida anual  i les dades de les altes efectives de les treballadores fixes discontínues.

L’empresa ha d’informar a les treballadores fixes discontínues de l’existència de vacants de caràcter fix ordinari per a la seva postulació i conversió voluntària.

Reforç a la Inspecció de Treball i enduriment de les sancions

 • Es reforçaran les plantilles i els mitjans de la Inspecció de Treball.
 • Enduriment de les sancions contemplades en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social per l’ús fraudulent de la contractació temporal:
  • Transgressió de la normativa de contractació (infracció greu).
  • Formalització de noves contractacions incomplint la prohibició establerta en situació d’ERTO.
  • Realització de noves externalitzacions de l’activitat incomplint la prohibició establerta en situació d’ERTO.
 • Les sancions seran una per cada situació fraudulenta per treballadora de manera individual, no per empresa.

ERTO

Modificació de l’article 47 de l’Estatut de les Treballadores.

Incorporació a la legislació ordinària dels ERTO per limitació o impediment utilitzats fins ara en el context de la COVID-19. Així doncs es potencien els ERTO en detriment dels acomiadaments col·lectius.

 • Es prioritza l’adopció de mesures de reducció de jornada abans que la suspensió dels contractes.
 • Possibilitat d’afectar i desafectar a les treballadores en funció de les circumstàncies.
 • Durant els períodes d’ERTO, no podran realitzar-se hores extres, fer noves externalitzacions ni signar noves contractacions. 
 • Es reforça el paper la representació sindical. 

Mecanisme XARXA

Novetat: Article 47 bis de l’Estatut de les Treballadores

Es crea el mecanisme XARXA, un mecanisme de flexibilitat i d'estabilització de l’ocupació que suposa una protecció per a crisis econòmiques cícliques o de sector.

 • Modalitat cíclica: quan existeixi una conjuntura macroeconòmica que aconselli l’adopció d’instruments d’estabilització de l’ocupació. Durada d’un any. 
 • Modalitat sectorial: quan en un determinat sector s'apreciïn canvis que generin necessitats de transició professional. Durada inicial d’un any amb possibilitat de dues pròrrogues de 6 mesos (total 2 anys).

S’activarà per acord del Consell de Ministres, prèvia informació i consulta amb els sindicats i organitzacions empresarials. 

Protecció per a les treballadores afectades pel Mecanisme Xarxa: prestació fins la data de finalització del període d’aplicació. La prestació és del 70% de la base reguladora. La prestació no consumeix prestació per desocupació. 

Altres novetats de la reforma laboral

 • Modificació de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció: Es consideraran contractes indefinits els contractes que tinguin per objecte la realització de tasques o serveis vinculats a obres de la construcció.
 • Modificació de la Llei General de la Seguretat Social: augment de les quotes empresarials de les baixes de treballadores per compte d’altri amb contracte temporal (no aplicable a treballadores del Sistema especial per a treballadores per compte d’altri agràries)
 • En el termini de 6 mesos el Ministeri de Treball i Economia Social convocarà a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives per a establir  l’Estatut de la Becària.
 • En el termini de 3 mesos el Ministeri de Treball i Economia Social convocarà a les organitzacions sindicals i empresarials per a elaborar una anàlisi de la protecció de les treballadores menors d’edat en matèria de salut i seguretat laborals.
 • Sector públic: Derogació de la Disposició addicional 16 de l’Estatut de les Treballadores que permet l’acomiadament per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats del sector públic.

Aquesta reforma laboral suposa la recuperació de drets per a les treballadores i redueix la contractació temporal fomentant els contractes indefinits i l'estabilitat. És evident que encara queden qüestions pendents, però la reforma laboral acordada és un punt d'inflexió i canvia les regles del mercat de treball en aspectes que considerem essencials.

Aquí pots llegir la publicació del BOE.

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram