Resum mesures d'habitatge

Arran de la situació d’emergència social produïda per la COVID-19, s'han establert un seguit de mesures d'habitatge. Moltes persones s’han trobat en una situació de vulnerabilitat econòmica i social; per estar en situació d’atur, amb un expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) o la seva jornada laboral s’hagi vist reduïda perdent així ingressos.

Per aquesta situació social i econòmica, s’ha obert la convocatòria d’ajuts al pagament de lloguer, com a mesures d’habitatge, adreçada a les famílies que es trobin en aquesta situació de vulnerabilitat.

Pagament del lloguer de l’habitatge habitual

(Art. 1, Ordre TMA 336/2020)

Ajut per un import màxim de 6 mesos de renda de lloguer, des de l’abril al setembre de 2020.

Requisits

 • Haver passat a estar en situació d’atur
 • Ens hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
 • Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresaria
 • Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Sol·licitud

Presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació relativa a:

 • El contracte d’arrendament.
 • La unitat familiar.
 • Als ingressos.
 • Als subministraments bàsics de l’habitatge.
 • Al pagament dels ajuts..

El tràmit es fa en línia.

Ajornament de la hipoteca

(Art. 16 RD-llei 11/2020)

Moratòria de 3 mesos per al pagament de les quotes de les hipoteques de l’habitatge habitual i immobles d’empresàries i professionals amb reducció d’ingressos a causa de la COVID-19.

Requisits

Les persones deutores d'hipoteques, préstecs no hipotecaris o crèdits que compleixin aquests requisits:

 • Que la persona deutora hipotecària perdi la feina o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels ingressos o que hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40%
 • Que els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) mensual, 1.613,52 euros mensuals. 
 • Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) siguin superiors al 35% dels ingressos nets familiars.
 • Que, com a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa del seu esforç mensual en el pagament de la quota hipotecària en el termes següents:
 • Que l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per, almenys, 1,3.  
 • Que s’hagi produït un descens substancial de les vendes igual o superior al 40 %.

Sol·licitud

Presentar la sol·licitud davant l’entitat financera amb la qual es va signar la hipoteca, el préstec no hipotecari o el crèdit hipotecari acompanyada d’aquesta documentació:

 • Justificant de pèrdua d’ingressos:
  • Certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual.
  • Si és empresària o professional i cessa l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 • Llibre de família.
 • Certificat col·lectiu d’empadronament històric.
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.
 • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.  
 • Per a les hipoteques: escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec o crèdit hipotecari.
 • Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.

Les entitats financeres tenen al seu web un formulari específic per fer la sol·licitud.

Moratòria dels desnonaments

(ART. 1 RD 11/20)

Durant l’estat d’alarma es pot sol·licitar l’aturada d’un desnonament si l’arrendatària està en situació de vulnerabilitat econòmica o social.

Requisits

Ser persona llogatera en situació de vulnerabilitat, sense alternativa d'un altre habitatge, que tinguin una demanda de desnonament per manca de pagament del lloguer en curs, amb o sense una data de desnonament.

Sol·licitud

La persona llogatera ha d’acreditar al jutjat la seva situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència de l’expansió del COVID-19.

El lletrat de l’Administració de Justícia ho ha de comunicar-ho als serveis socials competents i, a partir d’aquest moment, s’iniciarà la suspensió extraordinària del llançament

Pròrroga dels contractes de lloguer

(ART. 2 RD-LLEI 11/20)

És una pròrroga extraordinària de 6 mesos per als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzen durant l’estat d’alarma.

Requisits

Ser titulars d'un contracte d'arrendament d'habitatge habitual que expiri durant l'estat d’alarma i fins a dos mesos després.

Sol·licitud

La persona arrendatària ha d'enviar la sol·licitud per correu electrònic a la propietària o administradora de finques en què indiqui que, segons el que estableix l'article 2 del Reial decret llei 11/2020, sol·licita la pròrroga extraordinària del contracte de lloguer.

Ajornament del lloguer (habitatges públics)

(ART. 4 RD-LLEI 11/20)

Suspensió de la facturació dels contractes de lloguer dels pisos i locals comercials del par d’habitatges públics de la Generalitat des de l’abril i fins que duri la situació d’excepcionalitat.

Requisits i sol·licitud

No cal presentar cap sol·licitud. La Generalitat aplica l'ajornament directament.

Ajornament del lloguer (grans propietàries)

(ART. 4 RD-LLEI 11/20)

Ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer o reducció del 50% per a inquilines de grans propietàries, d’empreses o públics que no són de la Generalitat.

Requisits

Les persones i famílies en situació de vulnerabilitat que visquin en un habitatge d’una gran propietària, una empresa o  entitat pública que no sigui la Generalitat i que compleixin aquests requisits:

 • Que tinguin un contracte de lloguer d’habitatge habitual segons la Llei d’arrendament urbans.
 • Que la propietària sigui una empresa o una entitat pública d’habitatges o sigui titular de més de 10 habitatges, excloent garatges i trasters, o que tingui una superfície construïda de més de 1.500 m2.
  • Que estiguin obligades a pagar l’import del lloguer i haver passat a situació d’atur, expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO), o haver vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies semblants que hagin comportat una pèrdua d’ingressos, sempre que els ingressos del conjunt de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud no superin els 1.613,52 euros mensuals.

No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que inclou els cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per treballar.

Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill si la família és monoparental.

 • La suma de la renda del lloguer, les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) ha de ser de més del 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Sol·licitud

Cal demanar un ajornament o reducció de la quota a la propietària, amb el model de sol·licitud de pròrroga extraordinària (ho trobaràs al web de gencat.cat).

Després, cal emplenar el model de sol·licitud (ho trobaràs al web de gencat.cat) i aportar la següent documentació:

 • Certificat expedit per l’entitat gestora del subsidi per desocupació (atur o ERTO), amb la quantitat mensual.
 • En el cas d’empresàries o professionals que cessin l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 • Llibre de família.
 • Certificat col·lectiu d’empadronament històric.
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.
 • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.

Si no es pot aportar el certificat de la prestació d’atur o la nota simple del Registre de la Propietat, s’haurà de presentar una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, que han d’estar relacionats amb  la crisis de la COVID-19. Quan finalitzi l’estat d’alarma, aquests documents s’hauran d‘aportar en el termini d’un mes.

Pagament del lloguer a majors de 65 anys i a dones víctimes de violència masclista

(Art. 4 Ordre TMA/336/2020)

Avançament del pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista.

Requisits

Persones majors de 65 anys i dones víctimes de violència masclista que van obtenir els ajuts al lloguer l’any 2019 o en van quedar excloses.

Sol·licitud

No cal fer cap sol·licitud.

Microcrèdits per pagar el lloguer (petites propietàries)

(Art. 16 RD-llei 11/2020)

Microcrèdits al 0€ d’interès per fer front al pagament del lloguer d’habitatges de petites propietàries. Cal demanar primer l’ajornament del pagament. Es demana a l’entitat bancària abans del 30 de setembre.

Requisits

Les persones i famílies en situació de vulnerabilitat que compleixin els següents  requisits: 

 • Que no tinguin un habitatge en propietat (tret de si és sols una part d’una herència, no es pot fer servir per divorci o perquè no està adaptada per discapacitats).
 • Que els ingressos de la unitat familiar el mes anterior no superin els 2.689 euros mensuals.
 • Que els ingressos de qualsevol membre de la unitat familiar s’han reduït a causa del coronavirus (atur, ERTO, jornada reduïda per cures, cessament activitat empresarial,...).
 • Que el lloguer i els subministraments bàsics suposin el 35% o més dels ingressos de la unitat familiar. 

Sol·licitud

Prèviament, cal demanar a la propietària de l’habitatge l’ajornament del pagament del lloguer amb el model de sol·licitud de pròrroga extraordinària ( ho trobaràs a gencat.cat). Si no es demana, es perd el dret a demanar el microcrèdit. 
 
Cal emplenar la sol·licitud del programa de microcrèdits  extraordinària ( ho trobaràs a gencat.cat) i acompanyar-la amb la documentació que acrediti les condicions econòmiques establertes o bé una declaració responsable. 
 
Si el contracte de lloguer està signat per més d’una persona, hauran de demanar el préstec de forma conjunta.

Per més informació sobre mesures d'habitatge pots consultar aquest web.

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram